Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)​​​​​​​​

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Publicatiedatum: 1 juli 2020

Op het moment van schrijven staat de introductie van het nieuwe Zorgprestatiemodel voor 2022 gepland, maar is deze nog niet zeker.

Zorgaanbieders, zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid werken samen aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz): het Zorgprestatiemodel. Deze bekostiging moet in 2022 ingaan en zal gelden voor de generalistische basis ggz (gb-ggz), voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) inclusief jaar 2 en 3 van de langdurige ggz (l-ggz), en voor de fz.

Het zorgprestatiemodel geeft sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat het schadebegrip van zorgverzekeraars en het omzetbegrip van zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Voor de overgang van trajectbekostiging is het voornemen een ‘harde stop’ toe te passen op alle nog lopende trajecten (dbc’s en zzp’s) op 31-12-2021. Vanaf 1-1-2022 zal de zorg dan gedeclareerd worden in nieuwe zorgprestaties. De regels voor deze harde stop zullen nog worden opgesteld, maar hier zal in de inkoop 2021 rekening mee gehouden worden.

Voor ‘GGZ-instellingen met een offerteprocedure (voor ons grotere instellingen)’ gelden de volgende toevoegingen:

  • De te maken financiële afspraken voor 2021 betreffen dbc’s geopend en gesloten in 2021 en de dbc’s geopend in 2021 en door de ‘harde stop’ afgekapt per 31-21-2021.
  • We hebben afspraken gemaakt over de periodieke aanlevering van prognosecijfers, zoals de UPM. In deze onzekere tijd vinden we het belangrijk dat we gezamenlijk periodiek de prognose monitoren en indien van toepassing bijtijds (in elk geval voor oktober 2020) in gesprek gaan over eventuele aanpassing van de afspraken zoals beschreven in onze zorgovereenkomst. In 2021 blijft deze monitoring eveneens van belang omdat we op die wijze de relatie tussen de dbc’s 2021 en het ZPM in 2022 kunnen vaststellen.
  • We zijn voornemens kpi’s rondom kwaliteit op te nemen in de afspraken. Vooralsnog betreft dit een klein deel van de totale afspraak die we met elkaar maken. We sluiten hierbij aan bij het kwaliteitsbeleid of de strategische visie van de instelling. We kijken samen waar we relevante kpi’s over kunnen afspreken. Het behalen van de kpi kan resulteren in een kleine (financiële) prikkel.


Inkoopbeleid GGZ-instellingen

Inkoopbeleid vrijgevestigden

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

​Voor het verschil tussen een vrijgevestigde en instelling gebruiken we de indeling van het Model Kwaliteitsstatuut. Op basis van onder meer marktaandeel, omzet en aantallen klanten, maken we onderscheid in GGZ-instellingen met alleen een tariefafspraak en GGZ-instellingen met maatwerkafspraken. We hanteren de volgende 3 typen overeenkomsten:

  • Vrijgevestigden met digitale contractering
  • GGZ-instellingen met digitale contractering (voor ons kleinere instellingen)
  • GGZ-instellingen met offerteprocedure (voor ons grotere instellingen)

Procedure

Vrijgevestigden:

We contracteren niet selectief. Alle vrijgevestigden met een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut sectie II en een VECOZO-certificaat komen in aanmerking voor een overeenkomst 2021-2022. Wij benaderen de bij ons bekende vrijgevestigden via VECOZO. Als u geen uitnodiging van ons ontvangt, kunt u contact met ons opnemen.

Tijdpad / fases zorginkoop

Wat
Wie
Wanneer (2021)
Aanbieden vragenlijst en overeenkomst via VECOZO-Zorginkoopportaal
a.s.r.
augustus / september
Uiterste datum tekenen overeenkomst
zorgaanbieder
1 november
Publicatie gecontracteerde zorg op websites
a.s.r.
12 november

GGZ-instellingen met digitale contractering (voor ons kleinere instellingen):

Vrijwel alle GGZ-instellingen in deze categorie hebben vorig jaar een tweejarige overeenkomst 2020-2021 ontvangen. Wij benaderen de GGZ-instellingen met een eenjarige overeenkomst 2020 voor een overeenkomst 2021.

Als nieuwe GGZ-instelling, of als u eerder geen overeenkomst met ons heeft afgesloten, kunt u gedurende het gehele jaar een verzoek doen om een overeenkomst af te sluiten.

GGZ-instellingen met een offerteprocedure (voor ons grotere instellingen):

Tijdpad / fases zorginkoop

Wat
Wie
Wanneer
 
 
 
Aanbieden offerteformat
a.s.r.
augustus / september
Invullen offerteformat en onderhandeling
Zorgaanbieder
september / oktober
Uiterste datum tekenen overeenkomst
Zorgaanbieder
1 november
Publicatie gecontracteerde zorg op websites
a.s.r.
12 november

Machtiging

Indien een verzekerde een verwijzing heeft voor de gespecialiseerde GGZ en naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling wil, is een machtiging noodzakelijk. Deze dient vooraf te worden aangevraagd. Lees er hier meer over.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard te voldoen aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. We hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan.

Cliënten kunnen er voor kiezen om declaratiegegevens niet met ons te willen delen. Hiervoor kunnen ze een privacyverklaring​ gebruiken.

Indientermijn

Alle declaraties die ingediend worden op 30 april twee jaar na het openingsjaar van de prestatie worden niet meer door ons behandeld. Dus als een declaratie geopend is op 20 mei 2020, mag deze uiterlijk tot 30 april 2022 worden ingediend.

Controles / fraude

We voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Wachttijden

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs onze verzekerden dan naar onze zorgadviseurs, zij kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Downloads

Dynamisch overzicht interventies binnen GGZ.

Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
030-2572500
(ma-vrij 08.30-17.00 uur) zorg.overeenkomsten@asr.nl  
Inhoud overeenkomsten en beleid (let op!: vrijgevestigden of instellingen)
Afdeling zorginkoop
ggz-vrijgevestigden@asr.nl ggz-instellingen@asr.nl
Declaraties
Afdeling declaraties
033 - 4642 186