Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

​Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg​​​

Het domein huisartsenzorg omvat de basishuisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en de aanvullende afspraken in het kader van segment 3 van het bekostigingsmodel. a.s.r. sluit zelf geen overeenkomsten, maar volgt in principe de afspraken die gemaakt worden door de preferente verzekeraar.

Voorwaarden segment 1

Voorwaarden segment 1

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed.

Voorwaarden segment 2

De hoofdcontractant:

 • is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen;
 • is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg;
 • ondersteunt multidisciplinaire gegevensuitwisseling;
 • is in staat toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg;
 • is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
 • biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio;
 • heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1 ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd.

Stoppen met roken

Een programma voor het stoppen met roken wordt geleverd door een huisarts, medisch specialist, verslavingsarts, verloskundige, gezondheidszorgpsycholoog of specifieke organisaties die voldoen aan de voorwaarden. Deze zorgverleners kunnen de kosten voor een stoppen met roken programma rechtstreeks declareren. Dit geldt voor zowel de gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners.

Inkoopbeleid

2020, 2019, 2018

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Zorgverzekeraars hebben in gezamenlijkheid met VECOZO het digitaal uitwisselen van de afspraken tussen preferente verzekeraar en huisarts naar de verre verzekeraars mogelijk gemaakt. Indien de huisarts meerdere preferente verzekeraars kent, maakt hij een keus welke afspraken beschikbaar worden gesteld voor volgen. De zorgaanbieder en de preferente zorgverzekeraar dienen hun afspraken definitief te hebben gemaakt alvorens het volgverzoek via VECOZO naar a.s.r. kan worden gestuurd. Zodra de afspraken beschikbaar zijn, zullen deze worden beoordeeld op onderstaande wijze:

 • Segment 1 afspraken: Deze afspraken worden volledig gevolgd zonder toetsing.
 • Segment 2 afspraken: Deze afspraken worden beoordeeld aan de hand van een toetsingskader. Aanvragen die op tarief buiten dit kader vallen, zullen inhoudelijk worden beoordeeld waarbij er mogelijk aanvullende informatie bij de zorggroep of preferente zorgverzekeraar wordt opgevraagd.
 • Segment 3 afspraken: Deze afspraken (substitutie, innovatie en zorgvernieuwing) worden inhoudelijk beoordeeld. Inzicht en transparantie in de afspraak is noodzakelijk voor deze beoordeling. Indien de afspraken niet aansluiten bij de signatuur en populatie van a.s.r., zal de afspraak niet worden gevolgd.

Tijdspad zorginkoop 2019

Voor onze verzekerden is het van groot belang om tijdig inzichtelijk te hebben welke zorgaanbieders voor 2020 gecontracteerd zijn. Op basis van deze informatie moeten zij immers de mogelijkheid hebben om te kunnen wisselen van zorgverzekeraar. Wij willen graag aan deze eis voldoen om het contracteerproces 2020 afgerond te hebben voor 1 januari 2020. Hierbij is a.s.r. afhankelijk van de afronding van de contractering door de preferente verzekeraars. Het is daarmee mogelijk dat de deadline niet haalbaar blijkt.

 
Wat
Wie
Wanneer (2019)
Publiceren inkoopbeleid
a.s.r.
1 april
Verwerken volgaanvragen
a.s.r.
Oktober -november
Contractering afronden
Afhankelijk van preferente zorgverzekeraars
1 november
Publicatie gecontracteerde partijen op de website
a.s.r.
12 november
 

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Declaraties van huisartsenzorg kunnen elektronisch aangeleverd worden via VECOZO via de declaratiestandaard HA304.

Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan. Mochten wij echter de informatie van de preferente verzekeraar niet tijdig of onjuist aangeleverd krijgen dan kan dit voor vertraging zorgen.

Indientermijn

De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

Controles / Fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Downloads en links

o http://ei.vektis.nl

o https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/huisartsenzorg/

Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
Inhoud overeenkomst
Preferente verzekeraar
 
Inhoud volgbeleid
Afdeling zorginkoop
Declaraties
Afdeling Declaraties
033-4642 186 of zorg.claimcontrol@asr.nl