Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Medisch Specialistische Zorg​​​​​

Inkoop en overeenkomst 2020

Vanaf het inkoopjaar 2020 kopen we alle Medisch Specialistische Zorg (MSZ) zelfstandig in. Als u al een contract met ons heeft, zetten we deze contractrelatie graag voort in 2020.

Tijdpad zorginkoop 2020

Als u in 2019 al een overeenkomst met ons hebt afgesloten, kunt u van ons uiterlijk eind mei de startbrief verwachten. In deze brief lichten wij ons inkoopbeleid verder toe, stellen wij onze contactpersoon aan u voor en hoe het inkoopseizoen 2020 er verder voor u uitziet.

Na afronding van het contracteringsoverleg en wederzijdse overeenstemming in VECOZO leggen wij de overeengekomen afspraken vast in de overeenkomst en onze informatiesystemen. Deze overeenkomst is zo kort mogelijk gehouden om daarmee bij te dragen aan een verlaging van de administratieve lasten. Wanneer wij deze overeenkomst getekend retour hebben ontvangen, kan de zorgaanbieder starten met declareren. Onderstaand staan de fasen van contractering en de daaraan gekoppelde termijnen weergegeven.

Fase
deadline
Versturen inkoopbrief
31 mei 2019
Onderhandelperiode
tot 1 november 2019
Publiceren gecontracteerde zorgverleners
12 november 2019
 
Uitloop administratieve verwerking afspraken
31 december 2019


Nieuwe aanbieders 2019

Nieuwe aanbieders nodigen wij uit onze vragenlijst in te vullen zodat we kunnen beoordelen of wij voor 2020 afspraken kunnen maken. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. De voornaamste voorwaarden zijn:

Algemeen

 • De instelling beschikt over een WTZi-vergunning.
 • De instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De instelling beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • De instelling verantwoordt zich jaarlijks in een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
 • De instelling beschikt over de juiste beschikkingen voor aangewezen zorg (zoals bij IVF, protonentherapie, radiotherapie e.d. nodig is)

Continuïteit van zorg

 • Er dienen minimaal 2 BIG geregistreerde medisch specialisten werkzaam te zijn die samen een dienstverband vormen van minimaal 2 FTE.
 • Waarneming bij ziekte of verlof is gegarandeerd en vastgelegd, ondertekend door opvangende partij.
 • De instelling dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak met een nabijgelegen ziekenhuis te overleggen waarin de samenwerking in geval van calamiteiten is vastgelegd.

Kwaliteit

 • De specialisten werken conform recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsverenigingen.
 • Incidenten dienen te worden geregistreerd conform het MIP-protocol dat is opgesteld door de MIP-commissie.
 • De patiënttevredenheid wordt ten minste eenmaal per jaar onderzocht door middel van een gevalideerde vragenlijst.
  • Ziekenhuizen voldoen ten minste aan de SONCOS normen en de minimumnormen.
  • Van alle aanbieders verwachten we inspanning om gepast gebruik te ontwikkelen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij initiatieven zoals Seenez, Leading the Change, Zinnige Zorg of Beter niet doen (NFU).

Veiligheid

 • Er is een goed functionerend veiligheidsmanagement systeem geïmplementeerd.

Deze voorwaarden gelden uiteraard ook voor bestaande zorgaanbieders.

De vragenlijst kunt u opvragen via onze loketten ZBC@asr.nl en msz-categoraleinstellingen@asr.nl. U kunt tot 1 september 2019 uw ingevulde vragenlijst bij ons indienen om in aanmerking te komen voor een contract 2020. Aanvragen die wij na deze datum ontvangen nemen we in behandeling voor het jaar 2021.

Machtiging

Voor revalidatie ZBC's hanteert a.s.r. een machtigingsbeleid. Wanneer onze verzekerde naar een niet-gecontracteerde instelling wil gaan, dan moet de verzekerde of de zorgaanbieder namens de verzekerde tijdig een machtiging bij ons aanvragen. De machtiging moet vóór de start van de behandeling door ons zijn afgegeven.

Om de machtiging te kunnen beoordelen, is de volgende informatie noodzakelijk:

 1. een (kopie) verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist;
 2. bij een opname: de klinische opname indicatie, conform de vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse vereniging van revalidatieartsen (VRA);
 3. het voorgestelde behandelplan, inclusief periode, aantal behandelminuten en uit te voeren activiteiten en verrichtingen;
 4. de behandelaren die betrokken zijn bij welke uitvoering van de zorg;
 5. de DBC-declaratiecode en de prestatiecode.

De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. De behandelaar namens de verzekerde kan deze sturen naar onze medisch adviseur.

Ditzo t.a.v. medisch adviseur
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT
Vermeld op de envelop: ‘Vertrouwelijk’

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken we afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden. Lees hier meer.

Declareren

Gecontracteerde zorgaanbieders

Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen uitsluitend indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code); Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg); VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Niet gecontracteerde zorgaanbieders

Niet gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen niet bij ons indienen. De nota dient mee te worden gegeven aan de verzekerde voorzien van alle informatie zoals deze door Vektis (restitutienota) is voorgeschreven.

Indientermijn

Met onze gecontracteerde aanbieders spreken wij af dat declaraties kunnen worden ingediend tot 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend. Voor verzekerden geldt de wettelijke indientermijn.

Controles / fraude

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde". Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Publicatie tarieven

Ditzo publiceert geen tarieven voor medisch-specialistische zorg. Ziekenhuistarieven op de website kunnen leiden tot onaangename verrassingen over de kosten van een ziekenhuisbehandeling. En daarmee ook over het verschuldigde eigen risico. Als verzekerde weet je niet voorafgaand aan ziekenhuisbezoek welke behandeling gegeven zal worden. Het is dus vooraf ook niet in te schatten welke behandeling gedeclareerd zal worden en dus ook niet welk tarief van toepassing is. Daarnaast wijzigen ziekenhuistarieven regelmatig. Een ziekenhuis declareert pas aan het eind van een traject met het dan geldende tarief. Het kan dus goed dat een verzekerde een beslissing baseert op verouderde informatie.

We willen voorkomen dat verzekerden een keuze maken voor een ziekenhuis aan de hand van tarieven, waarna achteraf blijkt dat de informatie niet bruikbaar was.

De prijs van een behandeling zou niet leidend moeten zijn voor de keuze voor een zorgverlener. Liever helpen wij de klant een keuze te maken op basis van kwaliteit, bereikbaarheid van de zorg en de prijs van die zorg. Klanten kunnen hiervoor altijd contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies. Zij helpen klanten met het vinden van de beste zorgverlener voor hun situatie en kunnen indien nodig direct helpen met wachtlijstbemiddeling. Bij voldoende informatie over de diagnose en behandeling kan vastgesteld worden wat het te verwachten tarief is dat het ziekenhuis in rekening brengt zodat voor de klant duidelijk is wat het effect is op eigen betaling vanwege het eigen risico, als dit nog niet voldaan is.

Downloads


Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
030-2572500 zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid ziekenhuizen
Afdeling zorginkoop
ziekenhuizen@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid ZBC's
Afdeling zorginkoop
ZBC@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid categorale instellingen
Afdeling zorginkoop
msz-categoraleinstellingen@asr.nl
Declaraties
Afdeling declaraties
zorg.claimcontrol@asr.nl