Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Wijkverpleging is zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, zonder dat sprake is van verblijf. De zorg bestaat uit verpleging en/of verzorging en omvat ook coördinatie, instructie en begeleiding bij zelfmanagement, signalering, individuele zorg gerelateerde preventie en casemanagement.

Als de verzekerde jonger is dan 18 jaar vergoedt Ditzo de kosten van verzorging alleen als complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap de verzorging noodzakelijk maken, en daarbij tevens sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen. (= intensieve kindzorg)

De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging moet worden vastgesteld door een verpleegkundige niveau 5 en worden vastgelegd in een zorgplan dat voldoet aan het normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving: normenkader

Inkoopbeleid

2020

2019

2018

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Voor 2020

 

Ik heb al een overeenkomst in 2019

Deze zorgaanbieder heeft in 2019 een overeenkomst Wijkverpleging gehad met DSW en/of a.s.r.. Wij benaderen deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2020. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Ik heb nog geen overeenkomst

Om voor een contract in aanmerking te komen moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • de aanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder Wijkverpleegkundige zorg mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze toelating;
 • specifiek voor ZZP’ers;
  • de zorgaanbieder beschikt over het KIWA keurmerk ZZP’er zorg.
  • de zorgaanbieder beschikt over een geldige BIG registratie als HBO-opgeleide verpleegkundige.
 • de aanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode ingevoerd, tenzij dit op grond van de werkingssfeer zoals vermeld in de Zorgbrede Governancecode niet van toepassing is;
 • de aanbieder beschikt over een Vecozo certificaat ten behoeve van de contractering;
 • De zorgaanbieder staat niet als frauderende partij in het externe verwijzersregister CIS geregistreerd en er is geen actueel onderzoek gaande i.v.m. vermoedens van fraude.

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst dient de vragenlijst en de bestuursverklaring onder downloads ingevuld te worden. In de vragenlijst staan nog diverse stukken genoemd die meegestuurd dienen te worden met de vragenlijst en de bestuursverklaring.

Tijdspad zorginkoop 2020

Hiervoor verwijzen wij naar het inkoopbeleid Wijkverpleging. Mocht door onvoorziene omstandigheden de verzending later plaatsvinden, dan zullen we dit op de website kenbaar maken.

Niet-gecontracteerde wijkverpleging

Vanaf 2019 is er een machtigingsvereiste voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders (zorg in natura).

Voor het aanvragen van vergoeding van niet-gecontracteerde zorg dien je gebruik te maken van het formulier ‘aanvraag machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg’ welke je kunt vinden op onze website. Met het formulier dien je het volgende mee te sturen:

 • de indicatie en het zorgplan (opgesteld conform de bovengenoemde voorwaarden);
 • een kopie van het diploma van de BIG-geregistreerde hbo-(kinder)verpleegkundige die de indicatie heeft gesteld;
 • en in het geval van palliatief terminale zorg de verklaring, waaruit blijkt dat de ingeschatte levensduur minder dan 3 maanden bedraagt.

Vervolgens beoordelen wij je aanvraag op doelmatigheid en rechtmatigheid. Je ontvangt van ons bericht of wij (eventueel gedeeltelijk) toestemming geven of je aanvraag afwijzen.

Zvw-pgb

Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige kunt u worden benaderd door verzekerden voor een indicatiestelling voor een Zvw-pgb voor Wijkverpleging. Ook als de klant niet de intentie heeft om verder zorg bij u af te nemen. Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige niveau 5 vult u deel 1 van het Zvw-pgb aanvraagformulier in, dit is de indicatiestelling. Voor verdere informatie over ZVW-pgb verwijzen wij naar onze speciale PGB pagina.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Declaraties van wijkverpleging kunnen elektronisch aangeleverd worden via VECOZO. De declaratiestandaard AW319 v1.4 wordt vanaf 1 januari 2017 gebruikt voor het declareren van Wijkverpleging, Zintuiglijk Gehandicapten en Eerstelijnsverblijf.

Informatie over de uitvoeringsaspecten van de integrale prestatie wijkverpleging en de bijbehorende doelgroepenregistratie vindt u in het volgende document:

De agb code om mee te declareren is die van agb code waarmee het contract gesloten is.

De declaraties moeten per prestatiecode (m.u.v. 1039 en 1040) in eenheden van vijf minuten worden aangeleverd. U kunt de eenheden afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten over de in te dienen declaratieperiode.

Indien declareren via VECOZO niet mogelijk is dan dient de nota te worden gegeven aan de verzekerde voorzien van behandeldatum(s), prestatiecode(s) en AGB-code van de declarant. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen.

Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan.

Indientermijn

De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

Controles / Fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Downloads

Contact

Met betrekking tot 2020

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
zorg.overeenkomsten@asr.nl    
Inhoud overeenkomst en beleid
Afdeling zorginkoop
wijkverpleging@asr.nl
declaraties
Afdeling declaraties
033 - 4642 186 zorg.claimcontrol@asr.nl