Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Alles wat u wilt weten over wijkverpleging

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Inzet helpenden

Tijdens de Coronacrisis is het tijdelijk toegestaan om helpenden (niveau 2) in te zetten omwille van capaciteitsvraagstukken. Indien u hier gebruik van wilt maken zijn de volgende voorwaarden zijn van toepassing:

a) De regeling geldt alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders.

b) De helpenden zijn bevoegd en bekwaam conform opleidingscurriculum helpende zorg en welzijn niveau 2.

c) De helpenden worden alleen voor die handelingen ingezet waar zij bevoegd en bekwaam in zijn conform het normenkader en verpleegkundig proces.

d) Kwaliteit van zorg wordt geborgd door supervisie door HBO- of masteropgeleide verpleegkundige. Supervisie moet navolgbaar en herleidbaar blijken uit het zorgdossier. Achteraf moet inzichtelijk zijn hoeveel gebruik is gemaakt van niveau 2.

e) Er moet altijd een achterwacht / begeleider vanaf niveau 4 fysiek bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor de niveau 2 helpende.

f) Deze maatregelen zijn geldig tot 1 september.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Aanpassing inkoopbeleid wijkverpleging 2021

Publicatiedatum 18-06-2020

Op 1 april is het inkoopbeleid wijkverpleging gepubliceerd. In dit inkoopbeleid is aangegeven, dat de overeenkomsten worden aangeboden via het VECOZO-zorginkoopportaal. In aanvulling hierop zal het invullen van een vragenlijst onderdeel zijn van de inkoop. De vragenlijst is bedoeld om je beter te leren kennen. In 2020 heeft a.s.r. Ziektekosten voor het eerst zelfstandig alle zorg ingekocht. Dit betekende dat je mogelijk afgelopen jaar voor het eerst persoonlijk met ons kennis maakte en wij voor het eerst met jou. Wij willen je graag beter leren kennen en vragen je daarom om deze vragenlijst in te vullen. Er zijn geen tariefconsequenties verbonden aan de antwoorden op deze vragenlijst. De vragenlijst ontvang je via het Vecozo-zorginkoopportaal en zullen vast eind juli op de website worden geplaatst.

Een tweede aanvulling op ons inkoopbeleid is de uiterlijke datum waarop je een verzoek kunt indienen voor vergoeding van de regiefunctie complexe wondzorg. Indien wij nog geen overeenkomst met je hebben voor de regiefunctie complexe wondzorg, dan kun je tot uiterlijk 30 oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen.

Machtiging - niet-gecontracteerde aanbieders

Vanaf 1 januari 2019 moeten verzekerden die gebruik willen maken van niet-gecontracteerde wijkverpleging vooraf toestemming aanvragen voor vergoeding van deze zorg. De reden hiervoor is dat de Amersfoortse kwalitatief goede en doelmatige zorg belangrijk vindt. Met de machtiging kunnen wij beoordelen of de niet-gecontracteerde wijkverpleging voldoet aan onze kwaliteitseisen. Via het formulier aanvraag machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleging vraagt de verzekerde toestemming aan.

Cessieverbod

Vanaf 1 januari 2021 voeren wij een cessieverbod in voor niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders. Hierdoor kunnen niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders zorgkosten niet meer rechtstreeks bij ons declareren. De zorgaanbieder stuurt de nota naar de verzekerde, waarna de verzekerde de nota bij ons declareert. Wij controleren onder andere of het bedrag op de nota overeenkomt met de maximale vergoeding die wij betalen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging en maken dit bedrag vervolgens over op het rekeningnummer van de verzekerde. Hierbij geldt dat wij pas uitbetalen als de verzekerde een goedgekeurde machtiging heeft voor de vergoeding van de zorg.

Zvw-pgb

Als hbo-wijkverpleegkundige of hbo-kinderwijkverpleegkundige kunt u worden benaderd door verzekerden voor een indicatiestelling voor een Zvw-pgb. Ook als de klant niet de intentie heeft om verder zorg bij u af te nemen. Als hbo-(kinder)wijkverpleegkundige vult u deel 1 van het Zvw-pgb aanvraagformulier in samen met de verzekerde die de zorg nodig heeft of zijn/haar vertegenwoordiger, dit is de indicatiestelling. Voor verdere informatie over het Zvw-pgb verwijzen wij naar onze PGB pagina.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

Declareren

U kunt declaraties indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Indientermijn

De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

Controles

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

MijnZorgverlener

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving op onze website waar je inlogt met je bestaande Vecozo-certificaat. Je hebt inzicht in je gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties, machtigingen en je contactgegevens. Via MijnZorgverlener kun je ook je rekeningnummer aanpassen. Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen de postcodegebieden waar ze werkzaam zijn invullen zodat ze vindbaar zijn voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Inloggen MijnZorgverlener

Formulieren