Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Machtigingenbeleid voor GGZ aanbieders

​Indien een verzekerde een verwijzing heeft voor de gespecialiseerde GGZ en naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling wil, is een machtiging noodzakelijk.

Het machtigingsvereiste geldt ook voor alle vrijgevestigde zorgaanbieders bij wie de verzekerde een behandeling wilt starten die meer dan 3.000 minuten kan gaan duren. In de regel zien wij bij vrijgevestigde zorgaanbieders weinig behandelingen die de 3.000 minuten overschrijden. Soms komt het toch voor dat een behandeling langer nodig heeft. In de beoordeling van de machtiging bekijken wij of de verzekerde op de juiste plek behandeld wordt en of de behandelinzet passend is bij de zorgvraag.

De machtiging dient vooraf te worden aangevraagd.​ Dit wil zeggen binnen 8 weken na eerste contactdatum en voor de start van de behandelingsfase.

Afbakening

Ons machtigingenbeleid geldt niet voor:

 • Gecontracteerde GGZ-instellingen
 • Basis-GGZ
 • Langdurige GGZ
 • Crisisbeleid

Wat is een machtiging en hoe werkt dit?

De aanmelding, diagnostiek en indicatiestelling kan altijd gebeuren zonder machtiging. Hiervoor is alleen een verwijzing nodig, welke dient te voldoen aan de eisen gesteld in onze polisvoorwaarden.

Indien na aanmelding en diagnostiek de zorgverlener een indicatie stelt voor een behandeling, is het conform onze polisvoorwaarden noodzakelijk dat de verzekerde of de zorgverlener namens de verzekerde, vóór de start van de behandeling een machtiging aanvraagt. Voor elke DBC (behandeling) moet een nieuwe machtigingsaanvraag worden ingediend. Zie hieronder beide soorten machtigingsaanvragen.

De verzekerde of zorgverlener stuurt de machtigingsaanvraag en de daarin vermelde documenten naar het onderstaande adres.

Ditzo
t.a.v. medisch adviseur GGZ
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT
Vermeld op de envelop: 'Vertrouwelijk'

Of per mail naar: zorg.medisch@ditzo.nl

Wat gebeurt er met de informatie?

De Functionele Eenheid GGZ zal de aangeleverde aanvullende informatie zo spoedig mogelijk beoordelen. Zij streven naar een reactietermijn van uiterlijk 10 werkdagen. Deze eenheid beoordeelt of de kosten vallen onder de verzekerde zorg en tot welke hoogte de kosten worden vergoed en sturen dan bericht of de machtiging wordt verleend en zo ja, waar de machtiging voor wordt verleend. De machtiging wordt gegeven op basis van een declaratiecode. Zowel de zorgverlener als de verzekerde ontvangt hier bericht van.

Privacy

Het opvragen van deze gegevens, die overigens uitsluitend ter beschikking komen aan de Functionele Eenheid GGZ die valt onder onze medisch adviseur, is door wet- en regelgeving gerechtvaardigd. De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt voor het beoordelen van de machtigingsaanvraag.

Machtigingsvereiste in combinatie met een privacyverklaring:

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in relatie tot de machtiging in combinatie met een privacyverklaring het volgende uitgangspunt: “Zorgverzekeraars vragen aan een verzekerde met een privacyverklaring GGZ ook ten behoeve van een machtiging géén tot de diagnose herleidbare gegevens’ (zie hiervoor ‘Beleidsregels Machtigingsvereiste’ van de Autoriteit Persoonsgegevens Staatscourant 2016 nr. 68896). Mede op basis daarvan kunnen wij wel gegevens opvragen waarvoor blijkens de NZa regelingen de privacyverklaring niet van toepassing is en tevens die gegevens die onze medisch adviseur nodig heeft en niet betrekking hebben op de diagnose.

Welke gegevens hebben wij van je nodig?

Algemene gegevens:

 • AGB code Praktijk/Instelling
 • Functie en AGB code van de regiebehandelaar
 • Functie (en AGB code) van eventuele medebehandelaar(s)
 • Soort DBC (initieel of vervolg)
 • Startdatum DBC
 • Naam en AGB code van de verwijzer
 • Verzekerde nummer en geboortedatum
 • Dummy code, met aantal te verwachten behandelminuten
 • Zorgtrajectnummer
 • Totale directe en indirecte tijd

Nadere gegevens:

 • geldige verwijzing (u kunt ook een kopie van de verwijzing toesturen waarbij de diagnose is zwartgemaakt)
 • het op maat gemaakte behandelprogramma met daarin:
  • soort en duur van de behandeling (ambulant-dagbehandeling of klinisch)
  • de locatie van de behandeling en/of verblijf
  • de doelen die worden gesteld met betrekking tot de behandeling
  • de wijze waarop deze doelen worden behaald (w.o. de behandelinterventies volgens de vigerende richtlijnen)
 • per behandelinterventie
  • de betrokken zorgverlener (naam, beroep en indien van toepassing AGB code)
  • het totaal aantal sessies
  • de frequentie en duur van de sessies
 • groepsgrootte indien van toepassing
 • MDO's indien van toepassing
  • welke deelnemers, aantal en duur
 • de wijze waarop de zorgzwaarte is vastgesteld en daarmee de mate waarin verzekerde is aangewezen op de door u aangevraagde zorg