Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Machtigingen Gespecialiseerde GGZ door niet-gecontracteerde GGZ-instelling  ​​

​Indien een verzekerde een verwijzing heeft voor de gespecialiseerde GGZ en naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling wil, is een machtiging noodzakelijk. Deze dient vooraf te worden aangevraagd.​

Afbakening
Ons machtigingenbeleid geldt niet voor:

 • Gecontracteerde GGZ-aanbieders
 • Basis-GGZ
 • Vrijgevestigde GGZ-aanbieders
 • Langdurige GGZ
 • Crisisbeleid

Wat is een machtiging en hoe werkt dit?
De aanmelding, diagnostiek en indicatiestelling kan altijd gebeuren zonder machtiging. Hiervoor is alleen een verwijzing nodig, welke dient te voldoen aan de eisen gesteld in onze polisvoorwaarden.

Indien na aanmelding en diagnostiek de zorgverlener een indicatie stelt voor een behandeling, is het conform onze polisvoorwaarden noodzakelijk dat de verzekerde of de zorgverlener namens de verzekerde, vóór de start van de behandeling een machtiging aanvraagt. Voor ieder zorgtraject moet een nieuwe machtigingsaanvraag worden ingediend. De machtigingsaanvragen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze staan verderop benoemd.

De verzekerde of zorgverlener stuurt hiervoor de onderstaand vermelde documenten naar het onderstaande adres.

Ditzo
t.a.v. medisch adviseur GGZ
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT
Vermeld op de envelop: 'Vertrouwelijk'

Of per mail naar: zorg.medisch@ditzo.nl

Wat gebeurt er met de informatie?
De Functionele Eenheid GGZ zal de aangeleverde aanvullende informatie zo spoedig mogelijk beoordelen. Zij streven naar een reactietermijn van uiterlijk 10 werkdagen. Deze eenheid beoordeelt of de kosten vallen onder de verzekerde zorg en tot welke hoogte de kosten worden vergoed en sturen dan bericht of de machtiging wordt verleend en zo ja, waar de machtiging voor wordt verleend. De machtiging wordt gegeven op basis van een declaratiecode. Zowel de zorgverlener als de verzekerde ontvangt hier bericht van.

Privacy
Het opvragen van deze gegevens, die overigens uitsluitend ter beschikking komen aan de Functionele Eenheid GGZ die valt onder onze medisch adviseur, is door wet- en regelgeving gerechtvaardigd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het beoordelen van de machtigingsaanvraag.

Waar moet een machtigingsaanvraag aan voldoen?
De machtigingsaanvraag dient de volgende informatie te bevatten. Per document zijn de minimale eisen opgesteld.

Verwijzing

 • Een verwijsbrief is afkomstig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
 • Een verwijsbrief is maximaal negen maanden geldig en is gedateerd voor de start van de behandeling
 • In de onderstaande situaties is een verwijzing niet noodzakelijk. In dit geval meldt de zorgverlener dit schriftelijk binnen 30 dagen aan de huisarts van de betreffende verzekerde. Deze melding wordt vastgelegd in het dossier van de verzekerde. De kopie van deze melding geldt als geldige verwijzing
  • Spoedzorg, niet zijnde crisiszorg;
  • Aansluitende (vervolg)behandeling na start met (ambulante) crisiszorg;
  • Aansluitende vrijwillige (vervolg)behandeling na gedwongen opname/behandeling;
  • Aansluitende (vervolg)behandeling na justitieel traject
  • Als verzekerde 18 jaar wordt en er is sprake van een voortgezette behandeling voor dezelfde zorgvraag
  • Bij een patiënt die reeds in zorg is met een nieuw zorgtraject met primaire diagnose uit een andere hoofddiagnosecategorie en substantieel eigenstandige behandeling
 • Een (digitale) verwijsbrief dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: en (digitale) verwijsbrief dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
  • Datum van verwijzing;
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer en stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzerl;
  • NAW-gegevens en geboortedatum van de verzekerde;
  • (vermoeden van een) DSM-stoornis;
  • Verwijzing voor de Gespecialiseerde GGZ;
  • Reden van verwijzing / vraagstelling

Voorgesteld (ondertekend) behandelplan

 • Hulpvraag en diagnose (na diagnostiek);
 • Soort behandeling, gestelde doelen en daaraan gekoppelde therapeutische interventies. In de omschrijving van de therapeutische interventies is tenminste opgenomen:
  • Omschrijving therapeutische interventie (bijv. medicatie of activiteit. Denk hierbij aan EMDR, dagbesteding activering, ECT, CGT in groep);
  • Frequentie en duur van de therapeutische interventie (bijv. gedurende 6 weken, 2 keer per week CGT gedurende 60 minuten)
 • Locatie van de behandeling
 • Beroepen van de regie- en medebehandela(a)ren (namen en BIG- registratienummer) die betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg;

Offerte (eventueel als onderdeel van behandelplan)

 • Verwachte duur van de behandeling inclusief nazorg;
 • Verwacht aantal behandelminuten;
 • Verwachte DBC-declaratiecode en prestatiecode.

In het geval van klinische opname:
Op basis van multidisciplinaire richtlijnen (voor ziekenhuisopname) dient klinische behandeling uitsluitend te worden aangeboden aan personen met ernstige medisch/psychische co-morbiditeit, sociale desintegratie en/of een ernstige vorm van afhankelijkheid. Alleen in die gevallen is het verblijf noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg. Alle opname indicaties worden besproken in een MDO, volgens de door de beroepsvereniging vastgestelde richtlijnen.

Andere dan bovengenoemde gegevens zijn niet noodzakelijk (bijv. lichamelijke anamnese indien geen relatie met behandeling / behandelinzet). ​​​​​