Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Persoonsgebonden budget​​​​​​

Je kunt er bewust voor kiezen zelf je verpleging en verzorging te regelen. Dit doe je met behulp van een persoonsgebonden budget voor wijkverpleging (Zvw-pgb). Daarmee kan je zelf bepalen wie wanneer verpleging of verzorging komt leveren. Aan een Zvw-pgb zitten voor- en nadelen. Een pgb geeft vrijheid, maar ook verantwoordelijkheden. Op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb vind je een go​ede test of een pgb ook echt iets voor jou is.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat je een Zvw-pgb krijgt toegekend. Deze staan in het Reg​lement Zvw-pgb. Deze kan je vinden bij de reglementen en documenten Lees dit reglement goed door voordat je een Zvw-pgb aan gaat vragen. Goed voorbereid zijn maakt dat je de juiste keuze maakt en kan teleurstellingen voorkomen. Voorwaarden kunnen, naar aanleiding van overheidsbeleid, per jaar wijzigen. Lees daarom ieder jaar het reglement goed door. Ook formulieren wijzigen ieder jaar.

Nieuw voor 2020

 • De toekenningstarieven en de maximum te declareren tarieven voor formele zorgverleners zijn gewijzigd. Let hier op, mogelijk moet je de contractaanspraken met jouw formele zorgverleners aanpassen.
 • Er zijn nieuwe artikelen toegevoegd aan het Reglement Zvw-pgb:

  • artikel 8.3: Betreft de evaluatie van je zorgbehoefte;
   • artikel 8.11: Extra voorwaarde als het aantal uren verpleging en verzorging hoger is dan 24 uur per week;
    • artikel 10: Beëidiging van het Zvw-pgb;
     • artikel 11: Terugvordering.
      • Er zijn tekstuele wijzigingen aangebracht in het Reglement Zvw-pgb 2020.

Nieuwsbericht Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona.

Deze uitzonderlijke Coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom hebben wij in samenwerking met VWS een aantal maatregelen bekendgemaakt die voor pgb-budgethouders de continuïteit van zorg waarborgen.

Zo kun je jouw zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij op dit moment vanwege corona geen zorg. De declaraties van niet-geleverde zorg kun je indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.

Vanaf 8 mei 2020 dien je de zorg die wel gedeclareerd is maar die niet geleverd is vanwege corona, bij te houden in een speciaal formulier. Dit “Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona” is voor budgethouders met een Zvw-pgb. Je registreert hierin de gedeclareerde, niet-geleverde zorg van jouw zorgverleners voor de periode van 1 maart tot sowieso 1 juli 2020 (als de maatregelen worden verlengd na 1 juli, zullen wij je informeren via onze website). Je dient het ingevulde registratieformulier uiterlijk 1 augustus 2020 naar ons op te sturen.

Hoe werkt het?

Let goed op de volgende zaken:

 • Je kunt declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener moet duidelijk door de zorgverlener worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoef je dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 maart tot 1 juli 2020 In het geval van verlenging van de maatregel, word je geïnformeerd via onze website.
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
 • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
 • Als je verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg jouw budget binnenkort ‘op’ zal zijn, neem dan contact op met Ditzo. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als jouw budget ‘verbruikt’ is.
 • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 stuur je uiterlijk 1 augustus 2020 op via de e-mail naar (pgb@ditzo.nl) of per post naar (Postbus 2072, 3500 HB Utrecht).
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar je een arbeidsovereenkomst mee hebt. Daarvoor kun je gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
 • Verleent jouw zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan een ander registratieformulier, deze kun je vinden op de website van jouw Zorgkantoor (Wlz) en je gemeente (Wmo en/of Jeugdwet).
 • Verleent jouw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener. Voor de zorg vanuit de Zvw gebruik je het formulier dat je hier kunt vinden en deze stuur je op naar Ditzo. Voor de zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet gebruik je het registratieformulier van de gemeente en volg je de procedure zoals jouw gemeente heeft opgesteld voor de registratie van gedeclareerde, niet-geleverde zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet.

Wat gebeurt er na 1 juli?

Als de regeling na 1 juli wordt verlengd, kun je hetzelfde formulier aanvullen en aan het einde van de periode weer insturen.

Let op! Houd je de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de Coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat je:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Vragen en antwoorden over Zvw-pgb n.a.v. uitbraak coronavirus


Een Zvw-pgb aanvragen


Stap 1: een indicatie aanvragen

Je hebt besloten dat jij graag je eigen zorg wilt inkopen en je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet. Om voor een Zvw-pgb in aanmerking te komen heb je eerst, net als voor Zorg in Natura (de zorg wordt geleverd door een thuiszorgorganisatie), een indicatie nodig. Hierin staat hoeveel verzorging of verpleging je nodig hebt in uren, voor hoe lang en waarom. Deze indicatie moet worden afgegeven door een BIG-geregistreerde hbo-wijkverpleegkundige. In onze zorgzoeker kan je thuiszorgorganisaties vinden die deze verpleegkundigen in dienst hebben. De verpleegkundige vult samen met jou het formulier 'Aanvraagformulier PGB Deel 1' in. Dit formulier kan je vinden op onze pagina Reglementen en documenten.

Stap 2: aanvraagformulier invullen
Om jouw aanvraag compleet in te dienen vul je zelf het formulier 'Aanvraagformulier PGB Deel 2' in. Ook dit formulier kan je vinden op onze pagina Reglementen en documenten.

Stap 3: alle formulieren opsturen
Stuur nu zowel het Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)deel 1 als deel 2, met alle gevraagde bijlagen op naar:

pgb@ditzo.nl

Wat doen wij met je aanvraag?

Op het moment dat beide volledig ingevulde en ondertekende formulieren met de bijlagen bij ons zijn aangekomen, nodigen wij je uit voor een Bewust-keuze gesprek (BKG). Vaak is dit een telefonische afspraak. Hierin bespreken wij hoe je het Zvw-pgb wilt inzetten. Ook gaan wij na of je voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Reglem​ent Zvw-pgb​. Je kunt dan ook je vragen stellen over het Zvw-pgb.

Keuren wij je aanvraag goed, dan krijg je van ons een toestemmingsverklaring. In de toestemmingsverklaring staat de hoogte van je budget in uren en bedrag en ook de geldigheidstermijn van de toekenning. De startdatum van een toestemmingsverklaring kan nooit voor de indicatiedatum vallen.

Keuren wij je aanvraag af, dan geven wij daarvoor een motivatie. Ben je het niet eens met de afwijzing, dan kan je een heroverweging aanvragen. Ben je het ook met de heroverweging niet eens, dan kan je het voorleggen aan de SKGZ.

Hoe berekenen wij je budget?

De hoogte van je budget dat je jaarlijks kan besteden in uren en bedrag bepalen wij aan de hand van je indicatie en ons uurtarief van de toekenning. Dit uurtarief staat in het Reglement Zvw-pgb (zie toekenningstarieven). Je jaarbudget is per prestatie (verzorging of verpleging): het aantal geïndiceerde uren per week X het toekenningstarief X het aantal weken per jaar (naar rato)

Voor 2020 zijn de toekenningtarieven als volgt:
 • ​Persoonlijke verzorging € 26,93 per uur
 • Verpleging € 44,57 per uur​

Je bent zelf verantwoordelijk voor de besteding van je budget. Lees daarom het Re​glement Zvw-pgb​ goed door, de taken en verantwoordelijkheden van de budgethouder staan er duidelijk in beschreven. We verwachten van je dat je als budgethouder de voorwaarden kent en je eraan houdt. En dat je bekend bent met de wijzigingen die ieder jaar doorgevoerd worden.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kun je voorbeeld zorgovereenkomsten vinden die je kunt gebruiken als contract tussen jou en je zorgverleners.

Hoe moet je geleverde zorg declareren?

Declareren doe je via het 'Specificatieformulier Zvw-pgb' op onze pagina Reglementen en documenten. Het is verplicht om dit formulier te gebruiken; gebruik één specificatieformulier per zorgverlener. Let goed op de voorwaarden voor wat je maximaal mag declareren. Dat verschilt per prestatie (dus of het gaat om verpleging of persoonlijke verzorging) en soort zorgverlener (formeel of informeel). Vergeet ook niet de zorgnota’s van dezelfde periode mee te sturen. Er worden niet meer uren vergoed, dan er per week toegekend zijn. Zie hiervoor jouw actuele toestemmingsverklaring.

Maximale declaratietarieven 2020: Voor informele zorgverleners is het maximale uurtarief wat vergoed wordt € 23, zowel voor persoonlijke verzorging als verpleging.

Formele zorgverleners moeten voldoen aan een aantal vereisten. Lees in het Reglement Zvw-pgb of jouw zorgverleners aan de gestelde eisen voldoen. Bij formele zorgverleners is een AGB-code verplicht. Voor formele zorgverleners gelden de volgende maximumtarieven die wij vergoeden:

 • Persoonlijke verzorging: € 36,12 per uur of € 3,01 per 5 minuten
 • Verpleging: € 50,40 per uur of € 4,20 per 5 minuten
Let op: de tarieven die wij maximaal vergoeden zijn niet gelijk aan de tarieven waarmee wij het budget berekenen (de toekenningstarieven). Denk daar goed aan als je afspraken maakt met je zorgverleners.
 

Wat doen wij met je declaraties?

Wij controleren je declaratie. Zo moet je een geldende toestemmingsverklaring hebben over de periode waarover je declareert. De tarieven mogen niet hoger zijn dan het maximum. En we controleren of je nog voldoende budget hebt. En of de zorg die je declareert overeenkomt met de toestemmingsverklaring. Als dat allemaal klopt maken wij het bedrag aan je over. Hiermee moet je zelf je zorgverleners uitbetalen.

Verlenging indicatie

Begin hiermee 13 weken voor het einde van de huidige indicatie/toekenning. Zo weet je zeker dat je op tijd bent.

Op vakantie in het buitenland?

Heb je al een Zvw-pgb? Heb je zorg nodig in het buitenland en zijn dit andere zorgverleners dan je huidige zorgverleners, vraag dan uiterlijk vier weken van tevoren toestemming van ons aan voor de vergoeding van deze zorg. Wij hebben de volgende zaken van je nodig: een geldige indicatie; waar je naartoe gaat en hoe lang, wie je gaat inhuren met de bijbehorende offerte.

Geef wijzigingen door

Zodra er iets wijzigt in je zorgvraag, meld je dit bij ons. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je minder zorg nodig hebt, of juist meer. Maar het kan ook dat er, naast je Zvw-pgb, Zorg in Natura geleverd gaat worden door een thuiszorgorganisatie. Dit heeft namelijk invloed op je indicatie en mogelijk op de hoogte van je Zvw-pgb. Je moet dan een nieuwe indicatie aanvragen.

Het kan ook zo zijn dat je helemaal geen zorg meer nodig hebt of dat jouw vertegenwoordiger verhuist. Gebruik voor deze situaties het 'Wijzigingsformulier PGB' op onze pagina Reglementen en documenten.​​

Meer informatie of ondersteuning nodig?

Er zijn een aantal organisaties die jou kunnen ondersteunen en adviseren bij het aanvragen en het beheren van een persoonsgebonden budget:

Wil je geen persoonsgebonden budget maar juist zorg van een thuisorganisatie (Zorg in Natura), dan kan je bij jouw huisarts navragen welke thuiszorgorganisatie in jouw wijk zorg levert of zelf een organisatie zoeken op onze Zorgzoeker.