Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

1. Welk geneesmiddel krijg je vergoed?

De meeste geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten die je maakt worden wel altijd eerst verrekend met je eigen risico. Welke geneesmiddelen vergoed worden, wordt bepaald door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor een aantal geneesmiddelen gelden wel voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen bijdrage

De overheid heeft bepaald dat voor sommige geneesmiddelen een eigen bijdrage geldt. Dit betekent dat je, naast het eigen risico, een gedeelte van de kosten voor het geneesmiddel zelf moet betalen. Dit is nooit meer dan € 250 per kalenderjaar. Je kunt hier meer over lezen op onze pagina over de eigen bijdrage voor geneesmiddelen. Extra informatie hierover kun je terugvinden op de website www.medicijnkosten.nl​.

2. Hoe werkt de levering van geneesmiddelen?

Geneesmiddelrecept

Je arts schrijft een recept voor dat je kunt inleveren bij de apotheek. Je apotheker zoekt vervolgens het juiste geneesmiddel op basis van het recept, prijs en vergoeding. Zo nodig overlegt de apotheker met de voorschrijvend arts.

Prijs geneesmiddel

Op de website www.medicijnkosten.nl kun je veel informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel bepaalde geneesmiddelen kosten. De uiteindelijke prijs en vergoeding hangen af van het geneesmiddel dat de apotheker voor jou het beste geschikt vindt.

Beoordeling geneesmiddelen door zorgverzekeraar

Er zijn ook geneesmiddelen die niet op www.medicijnkosten.nl worden beschreven en dus niet zijn opgenomen in het zogenaamde ’geneesmiddelen vergoedingssysteem’. Bijvoorbeeld geneesmiddelen die worden geïmporteerd uit het buitenland of geneesmiddelen die worden bereid door apotheken. Hierdoor kan het zijn dat de apotheek je verwijst naar je zorgverzekeraar om te beoordelen of je geneesmiddel vergoed wordt.

Wil je weten welk geneesmiddel je het beste kunt gebruiken? Raadpleeg dan je arts. Want wij willen niet op de stoel van de arts gaan zitten.

3. Wat is de laagste prijsgarantie?

Wij bieden jou voor de merkloze geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm de laagste prijs garantie. Hoewel deze geneesmiddelen dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben, kunnen de prijzen behoorlijk verschillen. Ditzo zorgt ervoor dat jij het beste geneesmiddel krijgt, voor een lage prijs. Dat scheelt jou ook weer geld! Mocht jij een duurder merkloos geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege een bijwerking), zorgt Ditzo ervoor dat jij dit geneesmiddel krijgt.

Lage kosten bij een apotheek

Je apotheker heeft de vrijheid om het geneesmiddel aan jou mee te geven wat het beste bij jou past. Doordat je bij ons de laagste prijs garantie hebt hoef je geen extra kosten te betalen als dat merkloze geneesmiddel duurder is dan het goedkoopste merkloze geneesmiddel. Het bedrag dat wij vergoeden wordt wel verrekend met jouw eigen risico als dat nog niet verbruikt is.

Verschil met preferentiebeleid

De laagste prijsgarantie is iets anders dan het preferentiebeleid. Een preferentiebeleid of voorkeursbeleid betekent dat een verzekeraar bepaalt welk geneesmiddel jij vergoed krijgt. Neem je toch een ander geneesmiddel, dan vergoedt de zorgverzekeraar die een preferentiebeleid hanteert deze kosten niet. Bij Ditzo hanteren wij geen preferentiebeleid.

Je kunt de prijs van een geneesmiddel zien op www.medicijnkosten.nl.

4. Wat als je om medisch noodzakelijke redenen een ander merkgeneesmiddel nodig hebt?

Het kan zo zijn, dat je vanwege medisch noodzakelijke redenen toch een merkgeneesmiddel moet krijgen, omdat je bijvoorbeeld ernstige klachten krijgt van het merkloze geneesmiddel. Als er sprake is van een medische noodzaak voor een merkgeneesmiddel, dan moet de voorschrijvend arts dit op het recept noteren. Jouw apotheker zal dan controleren of er inderdaad sprake is van medische noodzaak. Als blijkt dat het merkgeneesmiddel medisch noodzakelijk is zal de apotheker dit geneesmiddel aan jou afleveren. De apotheker mag dan de kosten van het merkgeneesmiddel bij ons declareren. Dit betekent voor jou dat wij de kosten van het merkgeneesmiddel volledig vergoeden. Het bedrag dat wij vergoeden wordt wel verrekend met jouw eigen risico als dit nog niet verbruikt is.

5. Wat zijn terhandstellingskosten?

In het verleden werd per geneesmiddel één bedrag gedeclareerd. Tegenwoordig kan het zijn dat de apotheek drie aparte onderdelen per geneesmiddel declareert.

Geneesmiddelkosten

Het eerste deel zijn de kosten van het geneesmiddel. Dit bedrag is gebaseerd op landelijke tarieven.

Kosten terhandstelling

Het tweede deel is het tarief voor de aflevering en de handelingen die de apotheek uitvoert om een geneesmiddel aan jou te leveren. Dit tarief is gebaseerd op afspraken tussen Ditzo en de apotheker. Dit tarief wordt daarnaast bepaald door drie onderdelen:

  1. De terhandstelling (krijg je het geneesmiddel voor het eerst of is het een herhaling?)
  2. De bereiding (maakt de apotheek het middel speciaal voor jou, wordt het geneesmiddel door een andere apotheek gemaakt of komt het van de fabrikant?)
  3. Het moment van leveren (wordt het middel tijdens kantooruren geleverd, of juist in de avond, nacht of op zondag?)

Deze drie onderdelen gezamenlijk bepalen het terhandstellingstarief.

Kosten voor advies en begeleiding

Het derde deel zijn de kosten voor het advies en begeleiding (ook wel zorgprestaties genoemd) die door de apotheker in rekening wordt gebracht. De meest voorkomende zorgprestaties zijn de terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. De kosten van een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel kunnen in rekening gebracht worden als:

  • Je dit geneesmiddel voor het eerst krijgt;
  • Je dit geneesmiddel langer dan 12 maanden niet hebt gekregen of afgehaald;
  • De apotheker niet kan bepalen of jij dit geneesmiddel binnen de afgelopen 12 maanden hebt gekregen of afgehaald;

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald dat de apotheker kosten in rekening moet brengen voor een dergelijk begeleidingsgesprek. Hierbij controleert de apotheker onder andere of je geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt. Ook controleert de apotheker of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik kloppen. De apotheker geeft je ook advies over hoe je het geneesmiddel moet gebruiken.

6. Hoe weet de apotheek of jouw geneesmiddel vergoed wordt?

De apotheek kan zelf nagaan of en hoeveel van een geneesmiddel wordt vergoed. In de meeste gevallen dat je een recept voor een geneesmiddel krijgt kan je het geneesmiddel afhalen bij jouw apotheek. Voor sommige geneesmiddelen moet de apotheek een extra controle uitvoeren. Bijvoorbeeld als er (wettelijke) voorwaarden voor vergoeding zijn. Een artsenverklaring of een medische aanvraag van je arts kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn. Bij sommige geneesmiddelen beoordeelt de apotheker of je dan voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding. Bij sommige geneesmiddelen beoordeelt de zorgverzekeraar of de kosten voor je geneesmiddel worden vergoed. De zorgverzekeraar geeft dan een machtiging voor een bepaalde periode af. Een artsenverklaring of machtiging geldt meestal voor bepaalde periode.

7. Hoe zit het met de overige geneesmiddelen?

Naast de geneesmiddelen die vergoed worden vanuit de basisverzekering zijn er nog enkele andere veelgebruikte geneesmiddelen die niet uit de basisverzekering vergoed worden.

Anticonceptiemiddelen

In de zorgverzekeringswet is geregeld dat geregistreerde anticonceptiemiddelen voor verzekerden tot 21 jaar vergoed worden. Het kan zijn dat er een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is. Voor verzekerden tussen de 18 jaar en 21 jaar worden de kosten van de anticonceptie verrekend met een eventueel openstaand eigen risico.

Als je ouder bent dan 21 jaar en je gebruikt anticonceptiemiddelen (bijvoorbeeld de pil, op de website www.medicijnkosten.nl te vinden onder ethinylestradiol/levonorgestrel), dan worden deze kosten alleen vergoed als je een aanvullende verzekering hebt bij ons. Vanuit de ZorgGoed vergoeden wij maximaal € 30 per kalenderjaar en vanuit de ZorgBeter maximaal € 100 per kalenderjaar. Heb je een ZorgBest? Dan vergoeden wij de kosten van de anticonceptiemiddelen volledig. Vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen

De kosten van alternatieve en homeopathische geneesmiddelen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed . Sommige van deze geneesmiddelen worden wel vergoed als je een aanvullende verzekering ZorgBeter of een ZorgBest bij ons hebt afgesloten. Wij vergoeden in dat geval alleen de alternatieve en homeopathische geneesmiddelen die geregistreerd zijn én voorgeschreven zijn door een arts of geregistreerd alternatief genezer. Je kunt navragen bij je apotheek om welke geneesmiddelen dit gaat. Vanuit de ZorgBeter vergoeden wij maximaal € 150 per kalenderjaar en vanuit de ZorgBest maximaal € 300 per kalenderjaar en maximaal 35 euro per dag.

Preventieve geneesmiddelen en vaccinatie

Het kan zijn dat je preventieve geneesmiddelen of vaccinaties krijgt. De meest voorkomende vaccinaties zijn tegen griep, hepatitis-B en meningokokken. Bij Ditzo worden deze preventieve vaccinaties niet vergoed. Mensen van 60 jaar en ouder en mensen die om medische redenen in aanmerking komen voor de griepprik krijgen deze gratis aangeboden door de overheid. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging van de huisarts.

Heb je preventieve vaccinaties nodig, omdat je voor tijdelijk verblijf naar het buitenland gaat? Dan betalen wij tot maximaal € 100 per kalenderjaar als je een aanvullende verzekering ZorgBeter bij ons afgesloten hebt. Heb je ZorgBest, dan is dit € 250 per kalenderjaar. Ga voor meer informatie hierover naar onze pagina over zorg in het buitenland.

8. Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de vergoedingen, ben je op zoek naar een apotheek bij jou in de buurt of wil je weten met welke apotheken wij een contract hebben afgesloten? Ga dan naar de zorgzoeker.

Heb je vragen over de werking van geneesmiddelen? Dan kun je bij je apotheek of bij je arts terecht.​